• Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
  • Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020
  • Άξονας προτεραιότητας 2: Καινοτόμες Δράσεις - Έξυπνες Πόλεις
  • ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
  • ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
  • Τιτλος προγράμματος: Έξυπνες Συσκευές Καταγραφής Περιβαλλοντικών τιμών για Δημόσια Κτήρια Smart Devices of Environmental Monitoring for Public Buildings “SDEM”
  • Προϋπολογισμος: 32000 €
  • Επιστημονικός Υπευθυνος: Δημήτρης Καβρουδάκης, Μον. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας

Στόχος

Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο επίκαιρος γίνεται ο θεσμός των “έξυπνων πόλεων” κυρίως για τις δυνατότητες που αναδύονται για τη δημόσια σφαίρα μιας πόλης. Η εφαρμογή της τεχνολογίας, με καινοτόμα εργαλεία και πρωτοποριακές μεθόδους, συνδυαζόμενα με δεδομένα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, παρέχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης, που έχει ως κύριο ζητούμενο την κάλυψη αναγκών και προσδοκιών του πολίτη. Οι έξυπνες πόλεις συνδέουν την τεχνολογία με το πολιτικό όραμα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη βελτίωση του αστικού χώρου και υπηρεσιών. Καινοτομία στον τομέα της πληροφορικής αποτελούν τα Internet of Things (IoT) κομμάτι των οποίων είναι οι “Έξυπνες Συσκευές” (Smart Devices). Η δημιουργία εφαρμογών και τα συστήματα υπολογιστικού νέφους, σε συνδυασμό με την “ανάλυση δεδομένων” προσθέτουν επιπλέων επίπεδα διευκόλυνσης προς τους πολίτες, ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι έξυπνες συσκευές μπορούν να διαμοιραστούν περιβαλλοντικές πληροφορίες και μέσω της ανάλυσης δεδομένων να βοηθήσουν τόσο στην ανάπτυξη γνώσεών και τεχνολογιών στους εκάστοτε οργανισμούς, όσο και στη λήψη αποφάσεων μέσω των ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας. Η ερευνητική ομάδα SAGISRS του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει αναπτύξει μια έξυπνη συσκευή καταγραφής και ανάλυσης περιβαλλοντικών συνθηκών η οποία ενσωματώνει πολλά στοιχεία καινοτομίας. Η έξυπνη συσκευή περιλαμβάνει ένα κουτί έξυπνης παρακολούθησης (smart combo environmental sensor) το οποίο έχει δυνατότητες καταγραφής και ανάλυσης περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών: θερμοκρασία, υγρασία, βαρομετρική πίεση, ποιότητα αέρα για 3 στοιχεία, φωτεινότητα, θόρυβος. Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη κατασκευή και εγκατάσταση τέτοιων συσκευών σε δημόσια κτίρια μιας πόλης για την έξυπνη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός/εκτός κτιρίου για την πληροφόρηση όχι μόνο του κοινού, αλλά και της διοίκησης. Με βάση την πληροφόρηση, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη θέρμανση, τον εξαερισμό, το θόρυβο και το φως στους χώρους του κτιρίου. Η ολοκληρωμένη λύση συνοδεύεται και από πλήρες κεντρικό υπολογιστικό σύστημα (server-side) αποθήκευσης και οπτικοποίησης δεδομένων χρησιμοποιώντας παραμετροποιημένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων IοT και δεδομένων BigData (μεγάλης κλίμακας, μεγάλου όγκου, σε πραγματικό χρόνο). Η παρούσα λύση, έχει οφέλη για τη διοίκηση μέσα από εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Έχει οφέλη για τους υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις για το περιβάλλον εργασίας τους καθημερινά και απομακρυσμένα βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας. Έχει οφέλη για το κοινό καθώς κατανοούν πως εξοικονομούνται δημόσιοι πόροι (θέρμανση, φωτισμός, κ.α.) και γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια περιβαλλοντικής εξοικονόμησης πόρων μέσα από ψηφιακές τεχνολογίες.

Οφέλη

Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι η έξυπνη παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός/εκτός των δημόσιων κτηρίων για την εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, θα παρέχει πληροφόρηση προς το κοινό αλλά και προς τη διοίκηση. Η αυξημένη πληροφόρηση στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση του κοινού προς την εξοικονόμηση πόρων αλλά και προς τη κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των κτιρίων ώστε να αποφεύγονται ενεργοβόρες πρακτικές. Με βάση την πληροφόρηση, η διοίκηση και οι υπάλληλοι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη θέρμανση, τον εξαερισμό, το θόρυβο και το φως στους χώρους του κτιρίου. Η παρούσα λύση, έχει οφέλη για τη διοίκηση μέσα από εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Έχει οφέλη για τους υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις για το περιβάλλον εργασίας τους καθημερινά και απομακρυσμένα βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας. Έχει οφέλη για το κοινό καθώς κατανοούν πως εξοικονομούνται δημόσιοι πόροι (θέρμανση, φωτισμός, κ.α.).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η έξυπνη παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός/εκτός των δημόσιων κτηρίων θα παράξει αποτελέσματα σχετικά με την εξοικονόμηση πόρων. Πιο συγκεκριμένα θα βοηθήσει στη κατανόηση της θερμοκρασίας των χώρων των δημοσίων κτηρίων σε ημερήσιο επίπεδο αλλά και ετήσιο. Έτσι θα αποτυπώσει τις ενεργειακές διακυμάνσεις χρονικά ώστε να μπορέσουν να προταθούν λύσεις και παρεμβάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμότητα-ψύξη). Η παρούσα λύση, έχει οφέλη για τη διοίκηση μέσα από εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Έχει οφέλη για τους υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις για το περιβάλλον εργασίας τους καθημερινά και απομακρυσμένα βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας. Έχει οφέλη για το κοινό καθώς κατανοούν πως εξοικονομούνται δημόσιοι πόροι (θέρμανση, φωτισμός, κ.α.) και γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια περιβαλλοντικής εξοικονόμησης πόρων μέσα από ψηφιακές τεχνολογίες.

Δελτία Τύπου


Copyright © 2010 Dimitris Kavroudakis. All rights reserved.